วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ฯพณฯ องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย พร้อมด้วย คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้จบหลักสูตร 40-800 ชั่วโมง โดยมี หม่อมราชวงศ์ภิญโญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ศูนย์การเรียนรู้ภูทอง ร่วมต้อนรับ ณ อาคารวิชิต-จารุณี ชินวงศ์วรกุล ศูนย์เรียนรู้ภูทอง วิทยาลัยในวังจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมนำนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการทำอาหาร จำนวน 5 คน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว