วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายกนันทวัฒน์ อินทร์สุข พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมประชุมโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรม การวางแผนและการอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม