องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

E-service

e-service    คือ   ระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ online  โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ   เช่น  การเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม การจดทะเบียน และการยื่นคำร้อง เป็นต้น
กล่าวได้ว่า e-service   เป็นเป้าหมายหลักของทุกประเทศที่มุ่งพัฒนาบริการของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงได้  โดยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นรูปธรรม   การพัฒนาช่องทางใหม่   ในการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีความแตกต่างกันไปบ้าง   แต่ก็มักจะเน้นช่องทางที่ใช้ อินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการติดต่อและให้บริการกับประชาชน   การให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตสามารถทำได้หลาก หลายรูปแบบและมีความซับซ้อนในระดับที่แตกต่างกันตามเทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดช่องทางใหม่ๆ ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา

การบริการ e-service ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
ผ่านระบบออนไลน์

ยื่นคำร้องทั่วไป

ท่านสามารถยื่นแบบความต้องการ การร้องขอให้ อบต.ให้การช่วยเหลือตามที่ท่านมีความประสงค์

สมัครเรียน ศพด.

ท่านสามารถสมัครเข้าเรียน ศพด.สังกัด อบต.ม่วงค่อม ได้ที่นี่โดยทันที

ประเมินความพึงพอใจ

ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บริการของอบต.ม่วงค่อม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการต่อไป

บริการติดตั้งระบบประปา

ท่านสามารถยื่นแบบความต้องการ การร้องขอให้ อบต.ดำเนินการติดตั้งระบบประปาในพื้นที่ได้ที่นี่

ลงทะเบียนผู้สูงอายุ

ท่านสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อบต.ได้ที่นี่ ทันที

จัดเก็บขยะ

ท่านสามารถยื่นแบบความต้องการ การร้องขอให้ อบต.จัดเก็บขยะ ขอถังขยะ หรือยกเลิกได้ที่นี่

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอบต.ม่วงค่อม

ข้อมูลการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ การพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด

IIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

EIT

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)