องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ยินดีต้อนรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

วิสัยทัศน์การพัฒนา

"รักท้องถิ่น พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้เพียงพอ และทั่วถึง เป็นชุมชนที่น่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน  พร้อมทั้งการศึกษาและการเรียนรู้  ค้าขายก้าวหน้า  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น"

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร

ผมจะทำหน้าที่และบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต วิริยะอุตสาหะ บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดถือระเบียบกฎหมาย นโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลม่วงค่อม

นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

บริการของ อบต.ม่วงค่อม

รับชำระภาษี

ให้บริการจัดเก็บภาษีที่อบต.จัดเก็บเอง ประกอบด้วย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายเป็นประจำทุกปี รวมถึงค่าธรรมประเภทอื่นๆ

ออกใบอนุญาต

ให้บริการตรวจสอบแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ พร้อมออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตพื้นที่ ออกใบอนุญาตประเภทต่างๆ

รับเรื่องร้องเรียน

ให้บริการในด้านการสงเคราะห์ การบรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ การช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตอบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ข่าวสารด้านต่างๆของอบต.

ท่านสามารถเลือกหมวดหมู่ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ที่ท่านต้องการทราบ ได้จากหมวดหมู่ข่าวสารบริเวณด้านล่างนี้ 

แจ้งข่าวสารของอบต. ประกาศ กำหนดการต่างๆ ข่าวสารทั่วไปให้ประชาชนรับทราบ
รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการต่างๆของ อบต.ให้ประชาชนทราบ
ประกาศข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้างต่างๆของอบต.ม่วงค่อมให้ประชาชนทราบ
งานซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสะดวก
รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณในแต่ละเดือน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ของ อบต.ม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

no gift policy

“งดให้ งดรับ” เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหนูน้อยวัยใสเรียนรู้นอกสถานที่

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565.  นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

กิจกรรม/โครงการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย”สำหรับคนพิการ”

วันพฤหัสบดี  ที่ 22  กันยายน  2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม...

อ่านต่อ

ลงพื้นที่วางแผนและจัดการปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าศูนย์ OTOP

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ม่วงค่อมพัฒนา

ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ในหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9

นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ภายใน หมู่ที่ 7 จำนวน...

อ่านต่อ

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในหมู่ที่ 11

นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 11  ตามคิวคำร้องของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมที่มาเขียนคำร้องให้ลูกบ้าน เป็นจำนวน...

อ่านต่อ

ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ภายใน หมู่ที่ 2 ,6,7,10, และหมู่ที่ 11

นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ภายใน หมู่ที่ 2 ,6,7,10,...

อ่านต่อ

slide 1
Image Slide 2
Image Slide 1
Image Slide 3
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

วิดีทัศน์น่าสนใจ

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

แบบประเมินความพึงพอใจ

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

ท่านสามารถเสนอความเห็น ความต้องการ หรือข้อเสนอแนะให้กับ อบต.ม่วงค่อม เพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข การปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้ที่นี่ ผ่านระบบ Facebook Comments

คำถามที่พบบ่อย FAQ

เป็นคำถามที่มักจะมีผู้สอบถามเข้ามาบ่อยๆ เป็นจำนวนมาก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จึงได้จัดรวบรวมคำถามดังกล่าว และหาคำตอบไว้ เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้สอบถามเข้ามา สามารถหาคำตอบในที่นี้ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิการสังคม เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ หรือขั้นตอนการชำระภาษี การยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นต้น

ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

 1. สัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
 2. อายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 3. ต้องไม่เคยได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็นเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐจัดให้เป็นประจำ

สำหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2565 จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ 2566 (คือเดือนตุลาคม 2565-กันยายน 2566) ดังนั้น ผู้ที่ลงทะเบียนในปี 2565 จะยังไม่ได้รับเงินในทันที เพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ผู้ที่สามารถลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปี 2566 ได้ คือ

 1. ผู้ที่มีอายุ60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมาก่อน
 2. ผู้ที่จะมีอายุครบ60 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน2564 ดังนั้นต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506 จึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนล่วงหน้าในปี 2565 เพื่อรอรับเงินในปีงบประมาณ 2566 (สำหรับผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด แต่ไม่ทราบวันเกิด/เดือนเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ)
 3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา เช่น เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพที่จังหวัดชลบุรี แต่ปีนี้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลม่วงค่อม จะต้องไปลงทะเบียนใหม่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้รับมอบอำนาจ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้รับมอบอำนาจ

1.ผู้พิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และผู้พิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ ก่อนหรือภายในเดือนพฤศจิกายนของปีนั้น
2. ผู้พิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

– มีสัญชาติไทย
– มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
– มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
– ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องนำหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียนดังนี้

 1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา
 2. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร
 4. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทนคนพิการในการยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จะต้องแสดงความประสงค์ของรับเงินเบี้ยความพิการโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
 1. รับเงินสดด้วยตนเอง
 2. รับเงินสดโดยผู้ดูแลคนพิการ
 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารนามผู้มีสิทธิ
 4. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ข้อมูลข่าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงาน

ยินดีให้บริการ

พวกเราพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ เต็มประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ติดต่อ อบต.ม่วงค่อม

ท่านสามารถติดต่อ อบต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ในวันและเวลาราชการตามรายละเอียดดังนี้

อีเมล

saraban@muangkhom.go.th

โทรศัพท์/โทรสาร

0-3668-9757

ที่ตั้งสำนักงาน

หมู่ที่ 6 ถ.สุระนารายณ์ ต.ม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15230

Site Map

แผนผังเว็บไซต์

ส่งข้อความ