วีนที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒฯาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ บริการสาธารณะ และการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว เวลา 10.00 น. นางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ หน้าที่ของท้องถิ่น การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อได้เรียนรู้ในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ รวมถึงทราบถึงข้อกฎหมายในการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน