องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๖ คัน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำบุญไหว้พระ ตำบลม่วงค่อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัคซีนจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาวี) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง