Author name: webmaster

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อให้คำแนะนำในการกายภาพและออกกำลังป้องกันการติดเตียงสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าปฏิบัติหน้าที่ 1. ตรวจสอบลำโพงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 และหมู่ที่ 11 2. ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 4 และหมู่ที่ 11 3. ลงพื้นที่จัดเก็บขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 3, 7 และหมู่ที่ 9 4. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ฟาร์มเลี้ยงสุกร, โรงผลิตปุ๋ย, ปั๊มน้ำมัน ในพื้นเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาติประกอบกิจการ

อบต.ม่วงค่อม ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายกนันทวัฒน์ อินทร์สุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมการประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านม่วงค่อม ร่วมประชุมประชาคมเพื่อร่วมกันแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาน้ำ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 17:30 น. นายกนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ และ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ส.อบต.หมู่ที่ 2 บ้านม่วงค่อม ร่วมประชุมประชาคมเพื่อร่วมกันแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาน้ำในบ่อบาดาล มีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ของชาวบ้าน และ ปรึกษาหารือ หาทางออกเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ ของบ่อบาดาล บางบ่อ ว่าคุ้มประโยชน์หรือไม่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2