Author name: webmaster

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำกลุ่มสตรีตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลอำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2566 “โครงการรวมพลังสตรีส่งเสริมผ้าไทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ สตรีได้มีพื้นที่แสดงบทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ มีการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และกำลังใจในการเสียสละอุทิศตนในการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชน ชุมชน สังคม ยอมรับ และสนับสนุนบทบาทสตรีในการปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาบทบาทสตรี และสถาบันครอบครัว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง)

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดกลาง) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สนับสนุนสถานที่สำหรับรถคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ สำหรับผู้ประกันตนมีสิทธิทำฟันประกันสังคม 900 บาท (มาตรา 33 และมาตรา 39)

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สนับสนุนสถานที่สำหรับรถคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการผู้ประกันตนมีสิทธิทำฟันประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับบริการ ณ องค์การบนริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยการประสานการบริการของ ส.จ.ทิพปภา แสงธาราทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 4 อำเภอชัยบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิล ในโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลในโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ณ จุดบริการรับซื้อขยะ โดมกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อมดำเนินการเพื่อดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิกฯ

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ณ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย ใช้ทักษะการทรงตัว เหมาะสมกับช่วงวัย