Author name: admin

จ้างจ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทาง รถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๖ คัน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทำบุญไหว้พระ ตำบลม่วงค่อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะ ของหมู่ที่ 1,2,5,6,(6 เสรี),8,10 และ 11 ภายในตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลุ่มเสรี บ้านนายวิทยา คำตานิตย์ื หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก (สายหลังหมู่ที่ 11 ถึง ถนนรอบเขื่อน) หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง