ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง ในตำบลม่วงค่อม ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สายข้าง อบต.ม่วงค่อม หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 4 บ้านโคกมะขามป้อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,350 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง ในตำบลม่วงค่อม ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง