องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

รายงานการประชุมสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบล
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ในวาระต่างๆ

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565