ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ม่วงค่อม ปี 2566 – 2570

แผนพัฒนาฯ อบต.ม่วงค่อม-1-50

แผนพัฒนาฯ อบต.ม่วงค่อม-51-100

แผนพัฒนาฯ อบต.ม่วงค่อม-101-150

แผนพัฒนาฯ อบต.ม่วงค่อม-151-200

แผนพัฒนาฯ อบต.ม่วงค่อม-201-234

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ม่วงค่อม ปี 2561 – 2565

แผนยุทธศาสตร์61-65