องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ประกาศสภาฯ

องค์การบริหารส่วนตำบล
  1.  ประกาศกำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ในวาระต่างๆ
  2. ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565