ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/ประจำปี 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/ประจำปี 2565

วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมทุกท่าน ร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566