ม่วงค่อมพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมสาธารณูปโภคในตำบลม่วงค่อม

18 มกราคม 66 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ 1. ซ่อมโคมไฟสาธารณะ 2 จุด ม.6 2. ตรวจเช็คระบบน้ำ แทงค์ ม.7 3. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะเพิ่มจุดใหม่ พร้อมดึงสาย ม.2 4. ตรวจสอบระบบส่งน้ำ แทงค์น้ำ บริเวณหลัง อบต.ม่วงค่อม ม.6 5. เปลี่ยนแม็คเนย์ติก แทงค์น้ำ กลางบ้าน ม.4

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 (บ้านโคกมะขามป้อม) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมเส้นทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 (บ้านโคกมะขามป้อม) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมเส้นทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชน โดยการประสานงานของนายเดชชัย พุฒหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 4, และนายสัมฤทธิ์ ทายศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 11

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 (บ้านม่วงค่อม) และหมู่ที่ 3 (บ้านห้วยนา) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และระบบไฟฟ้าสาธารณะ

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 (บ้านม่วงค่อม) หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยนา) และหมู่ที่ 7 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยการประสานงานของนางสุมาลี ผาผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 2, นายทวี แผวสุวรรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนายวันชัย สีดากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 (บ้านฝายพัฒนา) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 (บ้านฝายพัฒนา) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของนางสุวรรณา อเนกคณา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 (บ้านโคกสะอาด) หมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในหมู่บ้าน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 (บ้านโคกสะอาด) หมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และโคมไฟฟ้าหมู่บ้าน โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 7 (นายวันชัย สีดากุล) หมู่ที่ 10 (นายสุวัฒน์ อ่อนสี) และหมู่ที่ 11 (นายสัมฤทธิ์ ทายศรี)