ม่วงค่อมพัฒนา

ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ในหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9

นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ภายใน หมู่ที่ 7 จำนวน 2 จุด และหมู่ที่ 9 จำนวน 1 จุด หลังจากที่ได้รับแจ้งถึงปัญหา ตามคำร้องของ(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม)

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ในหมู่ที่ 11

นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 11  ตามคิวคำร้องของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมที่มาเขียนคำร้องให้ลูกบ้าน เป็นจำนวน 4 จุดที่ซ่อมแซม

ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ภายใน หมู่ที่ 2 ,6,7,10, และหมู่ที่ 11

นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมระบบน้ำประปา ภายใน หมู่ที่ 2 ,6,7,10, และหมู่ที่ 11 หลังจากที่ได้รับแจ้งถึงปัญหา ตามคำร้องของ(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม)

ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 7,8,11

นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตามคิวคำร้องของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมที่มาเขียนคำร้องให้ลูกบ้าน เป็นจำนวน 6 จุดที่ซ่อมแซม

ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4

วันอังคาร  ที่  30   สิงหาคม   2565   นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ทีมงานช่างไฟฟ้า ซ่อมแซมโคมไฟส่องสว่าง ภายในหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ตามคำร้องของ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม