จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าโรงปุ๋ยนายสง่า วัดโสสะ ถึง หน้าโรงไก่ผู้ใหญ่น้อง หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงค่อม

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-place Recycling) สายข้าง อบต.ม่วงค่อม หมู่ที่ 6 – หมู่ที่ 4 บ้านโคกมะขามป้อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 3,050 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 21,350 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบดอัดแน่น ซอยหลังโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ถึงแยหมู่บ้านเสรี หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงค่อม

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนายทำนอง ทองลุน – ถึงไร่นายฉาย บุญถัง หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงค่อม

โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมเกลี่ยแต่งบดอัดแน่น โรงหมู ถึง ไร่นายเขียว หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงค่อม

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางลงหินคลุก ซอย 7 หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จากบ้านนายสมหมาย ซุ่มพลวงค์ ถึง กลุ่มบ้านนายปีเวช คำพรม หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางลงหินคลุก ซอย 8 หมู่ที่ 11 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี