จ้างจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะ ของหมู่ที่ 1,2,5,6,(6 เสรี),8,10 และ 11 ภายในตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักร ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโดมลานรับซื้อขยะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับซื้อขยะและเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างจ้างเหมาปรับภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และหลังห้อง อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 430 คิว, ท่อ คสล.ขนาด 80 ซม.มอก. ชั้น 3 จำนวน 45 ท่อน เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมร่องน้ำบริเวณลานรับซื้อขยะ ของอบต.ม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง