ยกเลิกประกาศเชิญชวน

จ้างเหมาเครื่องจักร ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโดมลานรับซื้อขยะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับซื้อขยะและเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง