ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะ ของหมู่ที่ 1,2,5,6,(6 เสรี),8,10 และ 11 ภายในตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาเครื่องจักร ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณโดมลานรับซื้อขยะ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับซื้อขยะและเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง