ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง ในตำบลม่วงค่อม ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน (นมถุง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ม่วงค่อม ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน ๒ แห่ง ภายในตำบลม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้าง จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะของหมู่ที่ ๑ , ๒,๔,๕,๖,๖(เสรี), ๗,๘,๑๐ และหมู่ที่ ๑๑ ตำบลม่วงค่อม ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยคิดค่าจ้างเหมา ๒๐% จากยอดเงินที่จัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง