ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านทั้ง ๑๑ หมู่ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง