ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๔ ,๘ ,๙ ,๑๐ ,หน้าศูนย์ OTOP และ หน้าลานรับซื้อขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ทั้งหมดจำนวน ๓๐๖.๘๔ คิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 430 คิว, ท่อ คสล.ขนาด 80 ซม.มอก. ชั้น 3 จำนวน 45 ท่อน เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมร่องน้ำบริเวณลานรับซื้อขยะ ของอบต.ม่วงค่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง