จ้างเหมาติดตั้งเสียงไร้สายเพิ่มภายในตำบล หมูที่ 1-11 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง