ข่าวประชาสัมพันธ์

อบต.ม่วงค่อม ลงพื้นที่ ม.2 ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเกี่ยวกับแทงก์น้ำบาดาลในพื้นที่ส่วนบุคคล

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนัทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นางสาวลำภู ใจตรงดี ปลัด อบต.ม่วงค่อม นางสุมาลี ผาผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 2 และนายสมชาย สลุงอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 เพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทเกี่ยวกับแทงก์น้ำบาดาลในพื้นที่ส่วนบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยทุพพลภาพรักษาตัวในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้รับการประสานงานร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยทุพพลภาพรักษาตัวในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 4, 7 และ 11 ในการนี้ นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวงค่อม มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ผาผาย และนายประพัรธ์ สำราญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมลงพื้นที่และมอบไข่จากชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อมให้กับผู้ทุพพลภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ให้กับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ผาผาย และ นายประพันธุ์ สำราญวงค์ รองนยกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายสุริยะ ภูสง่า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ให้กับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลม่วงค่อม ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัด อบต. ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลม่วงค่อม ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 นาฬิกา ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้สนับสนุนบุคลากรของหน่วยงานได้ร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ครั้งที่1/2566

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกนันทวัฒน์ อินทร์สุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ครั้งที่1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี คณะผู้บริหาร คุณครู และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม