โครงการ MOI WASTE BANK WEEK

โครงการ MOI WASTE BANK WEEK

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมโครงการ MOI WASTE BANK WEEK มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ “การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ทั้ง 17 ตำบลในอำเภอชัยบาดาล พร้อมทั้งนำของดีแต่ละตำบลไปแสดงในงาน และ ร่วมลงนาม MOU ณ ห้องประชุมอำเภอชัยบาดาล

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมจัดประชุมประชาคม หมู่ที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมจัดประชุมประชาคม หมู่ที่ 5

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนการแก้ไขปัญหาทางลักผ่านในพื้นที่ และลดอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟฯ  ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชน และผู้ประกอบการได้มีเวทีพบปะพูดคุยสอบถามข้อเสนอต่างๆ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จึงเป็นหน่วยงานกลางในการจัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนและสถานประกอบการได้พูดคุยและมีส่วนร่วมในการประชาคมครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์ ติดตามการขับเคลื่อนการปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY

ประชาสัมพันธ์ ติดตามการขับเคลื่อนการปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม คณะผู้บริหารสมาชิกข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลคะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้ค่าคะแนน 95.29 ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นตัวขับเคลื่อน การประเมิน ITA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้การจัดทำแนวทาง/มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA มีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วนมี 10…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อให้คำแนะนำในการกายภาพและออกกำลังป้องกันการติดเตียงสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าปฏิบัติหน้าที่ 1. ตรวจสอบลำโพงเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 และหมู่ที่ 11 2. ซ่อมแซมระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3, 4 และหมู่ที่ 11 3. ลงพื้นที่จัดเก็บขยะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 3, 7 และหมู่ที่ 9 4. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ฟาร์มเลี้ยงสุกร, โรงผลิตปุ๋ย, ปั๊มน้ำมัน ในพื้นเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อใบอนุญาติประกอบกิจการ

อบต.ม่วงค่อม ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

อบต.ม่วงค่อม ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายกนันทวัฒน์ อินทร์สุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมการประชุมพนักงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม