ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ทั่วไทย ปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน เวลา 10:00 น .  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลม่วงค่อม ที่มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ทั่วไทย ปี 2565 บริเวณหน้าอาคารศูนย์ OTOP ตำบลม่วงค่อม

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหนูน้อยวัยใสเรียนรู้นอกสถานที่

วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565.  นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมด้วยผู้ปกคลองของนักเรียน ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหนูน้อยวัยใสเรียนรู้นอกสถานที่ ณ สถานที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565  นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และพบปะพูดคุยกับนักเรียน เน้นย้ำในเรื่องการไปทัศนศึกษา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ประชุมเรื่องการไปทัศนศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประชุมปรึกษาหารือก่อนเด็กไปทัศนศึกษา เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของเด็ก และการดูแลอย่างใกล้ชิดของเด็กที่ไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน

ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในตำบลม่วงค่อม

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.   นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นากองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมกลุ่มเปราะบางในตำบลม่วงค่อม (ขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย) ในพื้นที่หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ราย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้สอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566