Author name: sumnak

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย”สำหรับคนพิการ”

วันพฤหัสบดี  ที่ 22  กันยายน  2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมด้วยช่วยกัน รื้อ เปลี่ยนหลังคา บ้าน ให้กับคุณยายบัวปิ่ล เจริญสุข บ้านเลขที่ 55 หมู่ที่ 9 บ้านห้วยนา ต.ม่วงค่อม “ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย”สำหรับคนพิการ”  ขอบคุณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท ให้กับทาง อบต ม่วงค่อม นำมาดำเนินการในครั้งนี้

ลงพื้นที่วางแผนและจัดการปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าศูนย์ OTOP

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่วางแผนและจัดการปรับภูมิทัศน์บริเวณ หน้าศูนย์ OTOP เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มดำเนินการในโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2566

ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15:00 น.   นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายน 2565

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตำบลม่วงค่อม

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมกับกำนันสมศักดิ์ ผาผาย และนายแพทย์ประจำตำบล ร่วมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบล ร่วมเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตำบลม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ทั่วไทย ปี 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน เวลา 10:00 น .  นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมเจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลม่วงค่อม ที่มาเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในโครงการพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ทั่วไทย ปี 2565 บริเวณหน้าอาคารศูนย์ OTOP ตำบลม่วงค่อม