Author name: sumnak

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง”เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566

23 มกราคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัด ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหการส่วนตำบลม่วงค่อม ครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ “นุ่งโจง ห่มสไบ แต่งไทย ทั้งเมือง”เนื่องในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566 จัดระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 โดยรณรงค์ให้ชาวลพบุรี ร่วมแต่งไทยตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวชน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม โดย นายรุจิภาส น้อยวิชัย ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวชน โดย องค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ (นางสาวปรีดาวรรณ เทียมกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์) เพื่อร่วมการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวชนในพื้นที่ระหว่างสภาเด็กและเยาวชนตำบลลำนารายณ์, ห้วยหิน, ท่ามะนาว และม่วงค่อม ซึ่งได้รับการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม จากนายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ตามสโลแกน “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายสภาเด็กฯ ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย สภาเด็กและเยาชนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมมอบข้าวสารให้กับครัวเรือนเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางตำบลม่วงค่อม

19 มกราคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, นายรุจิภาส น้อยวิชัย ประธานสภาเด็กและเยาชนตำบลม่วงค่อม และคณะบริหารส่ภเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมมอบข้าวสารให้กับครัวเรือนเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางตำบลม่วงค่อม โดยได้รับการสนับสนุนข้าวสาร พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ และชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม จำนวน 200 กิโลกรัม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อดูแลการเดินทาง ดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม รวมถึงความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมกำหนดจัดเวรรับ – ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประจำทุกวันทำการ เพื่อสร้างความอุ่นใจ ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ซ่อมแซมสาธารณูปโภคในตำบลม่วงค่อม

18 มกราคม 66 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ 1. ซ่อมโคมไฟสาธารณะ 2 จุด ม.6 2. ตรวจเช็คระบบน้ำ แทงค์ ม.7 3. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะเพิ่มจุดใหม่ พร้อมดึงสาย ม.2 4. ตรวจสอบระบบส่งน้ำ แทงค์น้ำ บริเวณหลัง อบต.ม่วงค่อม ม.6 5. เปลี่ยนแม็คเนย์ติก แทงค์น้ำ กลางบ้าน ม.4