วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำกลุ่มสตรีตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากลอำเภอชัยบาดาล ประจำปี 2566 “โครงการรวมพลังสตรีส่งเสริมผ้าไทย สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ สตรีได้มีพื้นที่แสดงบทบาทในการพัฒนาชุมชน สังคมและท้องถิ่นอย่างเต็มที่ มีการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ และกำลังใจในการเสียสละอุทิศตนในการต่อสู้เพื่อสิทธิสตรี และสิทธิมนุษยชน ชุมชน สังคม ยอมรับ และสนับสนุนบทบาทสตรีในการปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น และรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาบทบาทสตรี และสถาบันครอบครัว