เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น.นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกับประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม