เมื่อวันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ลงพื้นที่รณรงค์ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและหมอกควัน โครงการควบคุมป้องกัน และระงับการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565