เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอบรมโครงการควบคุมป้องกันและ ระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงค่อม