แผนผังโครงสร้างการบริหารงาน

 

โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โครงสร้างส่วนราชการ อบต.