วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.   นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ม่วงค่อม ในกิจกรรม “วิชาการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย นายเอกรินทร์ จันทร์เที่ยง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ม่วงค่อม อาสาสมัครกู้ภัยพ้งไล้ 16 ต.ม่วงค่อม และ “วิชาเต้นบาสโลบ” ณ หอประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม