เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.   นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ม่วงค่อม ในกิจกรรม “วิชาการกู้ชีพกู้ภัยเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย นายเอกรินทร์ จันทร์เที่ยง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ม่วงค่อม อาสาสมัครกู้ภัยพ้งไล้ 16 ต.ม่วงค่อม และ “วิชาเต้นบาสโลบ” ณ หอประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

Leave a Comment