วันอังคาร ที่ 30 สิงหาคม 2565
นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้มอบหมายให้ นางพิชชานันท์ น้อยวิชัย พร้อมทั้งนางสาวสุภาวดี ชัยเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับผู้นำท้องที่ กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการนำเสนอและจัดทำแผนป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง โดยมีนายวิรพัฒน์ อ่อนสุระทุม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี