เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและทีมงานกองช่าง ร่วมด้วย นางสุมาลี ผาผาย (ส.อบต ม.2 )
นายเอกรินทร์ จันทร์เที่ยง (ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ) นายเดชชัย พุทหอม (ส.อบต ม.4) ลงพื้นที่ออกสำรวจถนน ท่อระบายน้ำ และเตรียมการกำหนดแผน พัฒนาในปีงบประมาณ 2566