วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางจันทร์ฉาย จันทร์ลา ท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล เป็นวิทยากรในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบริการสาธารณะ และการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการ รวมถึงการเสริมสร้างปลูกจิต เสริมสร้างวัฒนธรรมไม่รับของขวัญในวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆ (No Gift Policy) ณ หอประชุมและสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี