วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายนัทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นางสาวลำภู ใจตรงดี ปลัด อบต.ม่วงค่อม นางสุมาลี ผาผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 2 และนายสมชาย สลุงอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 เพื่อหาข้อตกลงกรณีพิพาทเกี่ยวกับแทงก์น้ำบาดาลในพื้นที่ส่วนบุคคล