วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้รับการประสานงานร่วมลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล ในการลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยทุพพลภาพรักษาตัวในที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 4, 7 และ 11 ในการนี้ นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวงค่อม มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ผาผาย และนายประพัรธ์ สำราญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมลงพื้นที่และมอบไข่จากชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อมให้กับผู้ทุพพลภาพ