วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ผาผาย และ นายประพันธุ์ สำราญวงค์ รองนยกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายสุริยะ ภูสง่า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม จัดฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย ให้กับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์