วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นำโดย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัด อบต. ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลม่วงค่อม ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00 – 17.00 นาฬิกา ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้สนับสนุนบุคลากรของหน่วยงานได้ร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) เพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข