วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สนับสนุนสถานที่สำหรับรถคลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการผู้ประกันตนมีสิทธิทำฟันประกันสังคม 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับบริการ ณ องค์การบนริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยการประสานการบริการของ ส.จ.ทิพปภา แสงธาราทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 4 อำเภอชัยบาดาล