19 มกราคม 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม, นายรุจิภาส น้อยวิชัย ประธานสภาเด็กและเยาชนตำบลม่วงค่อม และคณะบริหารส่ภเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมมอบข้าวสารให้กับครัวเรือนเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางตำบลม่วงค่อม โดยได้รับการสนับสนุนข้าวสาร พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) วัดพระบาทน้ำพุ และชมรมผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม จำนวน 200 กิโลกรัม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม