วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อดูแลการเดินทาง ดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ ของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม รวมถึงความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมกำหนดจัดเวรรับ – ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประจำทุกวันทำการ เพื่อสร้างความอุ่นใจ ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม