18 มกราคม 66 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่
1. ซ่อมโคมไฟสาธารณะ 2 จุด ม.6
2. ตรวจเช็คระบบน้ำ แทงค์ ม.7
3. ติดตั้งโคมไฟสาธารณะเพิ่มจุดใหม่ พร้อมดึงสาย ม.2
4. ตรวจสอบระบบส่งน้ำ แทงค์น้ำ บริเวณหลัง อบต.ม่วงค่อม ม.6
5. เปลี่ยนแม็คเนย์ติก แทงค์น้ำ กลางบ้าน ม.4