วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม กำหนดจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุ/กองทุนผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี และมีการสาธิต “ประดิษฐ์บายศรีปากชาม” จากวิทยากรในตำบลม่วงค่อม (นายเอกรินทร์ จันทร์เที่ยง และนางสาวรัชนี ชัยศรี) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ, พัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ณ หอประชุมและสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม