วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวประคอง สุระทศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน (ชำนาญการพิเศษ) เป็นผู้แทนนายอำเภอชัยบาดาล เป็นประธานเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมและสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม โดยมี นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตใจที่ดี ไม่ได้เป็นภาระแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ในการนี้ ส.จ.ทิพปภา แสงธาราทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 4 อำเภอชัยบาดาล ร่วมในพิธีเปิดฯ