วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายทนงค์ศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายสุริยะ ภูสง่า เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ