วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 (บ้านม่วงค่อม) หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยนา) และหมู่ที่ 7 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และระบบไฟฟ้าสาธารณะ โดยการประสานงานของนางสุมาลี ผาผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 2, นายทวี แผสุวรรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนายวันชัย สีดากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 7