วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 8 (บ้านฝายพัฒนา) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของนางสุวรรณา อเนกคณา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8