วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และวันดินโลก (5 ธันวาคม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โดมอเนกประสงค์กองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม โดยมี ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร ปลัดฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลม่วงค่อม (อสม.) นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม และประชาชนตำบลม่วงค่อม เข้าร่วมโครงการฯ โดยเตรียมจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์มะขามป้อม ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประจำตำบลม่วงค่อม เพื่อให้ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ร่วมขยายเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการรักษาอนุรักษ์ดูแลพันธุ์ไม้ที่ควรแก่การอนุรักษ์ โดยได้รับการสนับสนุนดินปุ๋ยจากสถานประกอบการโรงดินปุ๋ยในพื้นที่ตำบลม่วงค่อม