วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 (บ้านโคกสะอาด) หมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และโคมไฟฟ้าหมู่บ้าน โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 7 (นายวันชัย สีดากุล) หมู่ที่ 10
(นายสุวัฒน์ อ่อนสี) และหมู่ที่ 11 (นายสัมฤทธิ์ ทายศรี)