วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 (บ้านโคกมะขามป้อม) หมู่ที่ 6 (บ้านโคกสนั่น) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และโคมไฟฟ้าหมู่บ้าน โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 4 (นายเดชชัย พุฒหอม) หมู่ที่ 6
(นางเสถียร ปานกลาง) และหมู่ที่ 11 (นายสัมฤทธิ์ ทายศรี)