วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายทวี แผวสุวรรณ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เป็นประธานการประชุมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้คำขวัญ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยมี นายรุจิภาส น้อยวิชัย ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่วงค่อม ร่วมประชุมฯ ในการนี้ นันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมประชุมฯ ดังกล่าว