วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 (บ้านม่วงค่อม) และหมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 8 (บ้านฝายพัฒนา) ซ่อมแซมระบบโคมไฟฟ้าหมู่บ้าน โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 2 (นางสุมาลี ผาผาย), หมู่ที่ 8 (นายมงคล คำสกุล) และหมู่ที่ 10 (นายสุวัฒน์ อ่อนศรี)