วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ และตัดแต่งกิ่งไม้ โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 10 (นายสุวัฒน์ อ่อนศรี) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ม่วง
ค่อม หมู่ที่ 11 (นายสัมฤทธิ์ ทายศรี)