วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 (บ้านห้าหลัง) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหมู่บ้าน และหมู่ที่ 7 (บ้านโคกสะอาด) ซ่อมแซมปราะปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 5 (นางสาวละมัย ไชยโชค) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 7 (นายวันชัย สีดากุล)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน หมู่ที่ 4 เหตุงูเข้าบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการช่วยเหลือสามารถจับงูได้เป็นที่เรียบร้อย และจะนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป